מכון ירושלים - Machon Yerushalayim
Loading
 
 

מפעל מורשת יהדות הונגריה

מאות שנים של חיי קדושה וטוהר, שיצרו דפוסי חיים ומסורת רבת פאר, מרכזי תורה יראה וחסידות - ידעה יהדות הונגריה המעטירה. גולה יהודית גדולה וחשובה, אשר ממנה יצאה הוראה, אשר משעריה יצאה תורה, וממנה יתד ופינה ליסודות בתי ישראל - היתה גולת הונגריה ... היתה ואיננה. קהילותיה הגדולות וישיבותיה הקדושות הפכו למושגים, עורקי החיים של האומה... פרשבורג... נייטרא... חוסט... גאלאנטא... שוראן... פאקש... קלויזנבורג... פאפא... סאטמר... מונקאטש... ספינקא ועוד ועוד, נחרבו ונהרסו עד היסוד, יהדות הונגריה עלתה על המוקד, נעלמה ואיננה. גם חלק גדול מאוצרות הרוח, חיבוריהם ויצירותיהם של גדולי התורה בהונגריה, הושמדו ואבדו בשנות השואה.

בשנת תשד"מ, במלאות ארבעים שנה להכחדת יהדות הונגריה, הקים "מכון ירושלים" את "מפעל מורשת יהדות הונגריה". מפעל זה הוקם במטרה להחיות את מורשתה המפוארת של יהדות ארץ הגר, להנציח את מאות קהילותיה אשר שקקו חיי תורה ויצירה, ולחקוק באותיות של זהב את משנתם ותורתם של רבניה וגאוניה אשר במשך מאות שנים ניהלו ישיבות ומרכזי תורה ויראה, האירו את שמיה באור תורתם וצדקתם, ולחמו בעוז רוחם כנגד אותם שביקשו לחבל בכרם ישראל. בראש המפעל עמדו גדולי ישראל משארית הפליטה של יהדות הונגריה, ובהם מרנן ורבנן הגרי"י ווייס זצ"ל גאב"ד ירושלים, הגר"י גרינוואלד זצ"ל גאב"ד פאפא, הגרי"מ דושינסקי זצ"ל גאב"ד ירושלים, הגרי"ד גולדשטיין זצ"ל ראש כולל "שומרי החומות", ויבלחטו"א מרנן הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א גאב"ד "זכרון מאיר", הגר"י סופר שליט"א מערלוי ואחרים.

עד כה הופיעו במפעל זה למעלה מששים ספרים, אשר ברובם יצאו לאור לראשונה מתוך כתי"ק של אותם גאונים וצדיקים, ראשי הישיבות והיושבים על מדין במשך מאות שנים. בין הספרים ניתן לציין את ספרי רבי מרדכי בנעט זצ"ל (שלשה כרכים), מהר"ם שיק (עשרה כרכים), שערי תורה (תשעה כרכים), רבי שלמה גנצפריד זצ"ל (חמשה כרכים), רבי קאפיל חריף זצ"ל, הגה"ק מגאלאנטא הי"ד ועוד רבים.

במסגרת "מפעל מורשת יהדות הונגריה" ראו אור גם ספרי תולדה ואנציקלופדיות על הקהילות ורבניהם, המחברים וספריהם, זכרון נצח, בבואה לחיי התורה והיצירה התורנית אשר תססו בעוז בקהילות אלו. ספרים אלו התקבלו באהדה ובחיבה רבה, והפכו לספרי יסוד בספרות המחקר של יהדות הונגריה.

© כל הזכויות שמורות למכון ירושלים משרד ראשי גבעת שאול 27 ת.ד. 100 ירושלים 95477 . טל. 6510627/8-02 פקס. 6540503-02
website building Rivyon.com rivyon.com