מכון ירושלים - Machon Yerushalayim
Loading
 
 

אוצר מפרשי התלמוד

מאז נתחבר התלמוד בבלי לפני כאלף ושש מאות שנה, לא חדלו חכמי וגדולי ישראל שבכל הדורות לפרש ולהאיר את נבכי ומשעולי התלמוד, ולא פסקו מלהעלות את חידושיהם ופירושיהם על גבי הכתב.

ספרותה הפרשנית של התלמוד רחבה מני ים, ומשתרעת על פני רבבות ספרים בכל מקצועות התורה. בספרי החידושים על הש"ס, בספרות השאלות והתשובות, בספרי הלכה ומנהגים, בפירושים על התורה, ואף בספרות האגדה והדרוש משובצים פירושיהם והגיגיהם, קושיותיהם ותירוציהם, פלפוליהם ומערכותיהם של גדולי הראשונים והאחרונים על הש"ס.

אך דא עקא, שללומדים והמעיינים המצויים אין אפשרות ודרך להגיע במהלך לימודם למספר כה רב של ספרים, וסוגיות תלמודיות רבות נותרות עמומות ובלתי מחוורות בשל קוצר השגה זו. זאת ועוד, פירושים והסברים רבים של גדולי המפרשים אינם ידועים אלא למספר מצומצם מאוד של לומדים, וזאת בשל המצאותם של פירושים אלו בספרים נדירים ונידחים אשר אין יד לומדי התורה ממשמשת בהם.

היתה זו שאיפתם ומשאת נפשם של גדולי וחכמי הדורות האחרונים לאגור ולרכז אוצר עצום זה תחת קורת גג אחת, כדי לאפשר לכל העמלים בתורה להסתייע באוצר זה, ובכך יוכלו להתברר סוגיות התלמוד לעומקן ובמלוא היקפן.

בשנת תשכ"ח החל "מכון ירושלים" בהגשמת החזון, ולצורך זה הוקם המפעל המונומנטלי "אוצר מפרשי התלמוד". בהדרכתם ובניווטם של גדולי ומאורי ישראל – ובראשם מרנן ורבנן הגאונים רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ורבי יצחק הוטנר זצ"ל – גיבשו ועיצבו ראשי המפעל את אופיו של ה"אוצר", ממלאכת איסוף החומר ועד צורת העריכה והסגנון הסופי. במהלך השנים התעסקו במערכת המפעל גדולי תורה רבים, ראשי ישיבות, רבנים, דיינים ומרביצי תורה, וכל אחד מהם הוסיף והטביע את חותמו המיוחד במפעל כביר זה.

שמונה עשר כרכי ה"אוצר" אשר יצאו עד עתה לאור – על מסכתות בבא קמא (3 כרכים), בבא מציעא (4 כרכים), גיטין (4 כרכים), קידושין (2 כרכים), סוכה (2 כרכים), פסחים, חלה, קידושין ומכות – הפכו לספרי יסוד ולנכסי צאן ברזל של כל הלומדים והמעיינים בתלמוד.

לאחרונה החל המכון בהכנתם ועריכתם של כרכים נוספים במתכונת זו של "אוצר מפרשי התלמוד" אף על ספרים נוספים, ובשנת תשס"ז הופיע "אוצר מפרשי ההגדה" על "הגדה של פסח".

כרכים אלו מעידים קבל עולם ועדה, כי השאיפה הגדולה הולכת ומתגשמת, והחזון הופך אט אט למציאות. אחדים מכרכי ה"אוצר" יצאו לאור בקרוב לשלושים מהדורות, בכמאה אלף עותקים, והפכו לספרי יסוד וללחם חוק של כל הלומדים והמעיינים במסכתות אלו.

© כל הזכויות שמורות למכון ירושלים משרד ראשי גבעת שאול 27 ת.ד. 100 ירושלים 95477 . טל. 6510627/8-02 פקס. 6540503-02
website building Rivyon.com rivyon.com